Kan jeg stole på tallene i BibStat?

Som ved all statistikk finnes det usikkerhetsmomenter også i BibStat. Det tas for eksempel ikke høyde for stengte bibliotek, redusert bemanning, eller andre faktorer som kan forklare endringer i tallene.

I tillegg kan tall være feilrapportert eller mangelfulle, men til tross for dette kan de gi oss en pekepinn på utviklingen over tid for hvert bibliotek. Det kan imidlertid være nyttig å ha lokalkunnskapen bak tallene for å vurdere nytten av dem.

Tall som i utgangspunktet inneholder kalkulasjoner, slik som rådataen fra Nasjonalbiblioteket, er ikke viderebrukt i BibStat. BibStat foretar med andre ord alle kalkulasjoner selv.

Tall tilbake til 2005, med unntak av år 2013, lastet inn manuelt eller automatisk uten mulighet for skrivefeil i tallmaterialet. Tall fra 2013 og før 2005 er skrevet av trykte bibliotekstatistikk-rapporter og kan derfor inneholde feil.